Přehled školení a instruktáží

 • Vstupní školení
  Vstupní školení absolvují povinně:
  všichni nově přijatí zaměstnanci na začátku pracovního poměru,
  studenti na praxi a brigádníci (pokud nejsou zaměstnanci),
  všichni zaměstnanci, kteří z různých důvodů měli přestávku v zaměstnání, trvající nepřetržitě déle než 6 měsíců (mateřská dovolená, dlouhodobá nemoc apod.).
  Neúčast na školení bez omluvy může být důvodem k rozvázání, resp. neuzavření pracovního poměru.
  Vstupní školení provádí příslušný vedoucí zaměstnanec.
  Za účast nového zaměstnance na vstupním školení odpovídá nejblíže nadřízený školeného zaměstnance.
  Časový rozsah vstupního školení činí 1 hodinu.
  Vstupní školení je prováděno dle osnovy schválené zaměstnavatelem (statutárním zástupcem nebo zplnomocněným zástupcem).
 • Vstupní instruktáž na pracovišti
  Vstupní instruktáž na pracovišti absolvují povinně:
  všichni nově přijatí zaměstnanci na začátku pracovního poměru,
  studenti na praxi a brigádníci (pokud nejsou zaměstnanci),
  všichni zaměstnanci, kteří z různých důvodů měli přestávku v zaměstnání, trvající nepřetržitě déle než 6 měsíců (mateřská dovolená, dlouhodobá nemoc apod.).
  zaměstnanci převedení na jinou práci v rámci společnosti.
  Uvedení těchto zaměstnanců na jejich pracoviště a provedení vstupní instruktáže na pracovišti je povinností jejich přímého nadřízeného vedoucího zaměstnance.
  Bez vykonané instruktáže na pracovním místě (stroji, zařízení apod.) nesmí být zaměstnanci pověřeni žádnou pracovní činností.
  Vstupní instruktáž na pracovišti a ověření znalostí se vykonává v návaznosti na pracovní zařazení v rozsahu 30 minut.
  Vstupní instruktáž na pracovišti provádí přímý nadřízený zaměstnance dle osnovy a kterou v případě potřeby doplní tak, aby odpovídala specifickým podmínkám daného pracoviště. Za doplnění osnovy zodpovídá příslušný vedoucí zaměstnanec daného pracoviště, na které zaměstnanec nastupuje.
 • Praktický zácvik
  Po absolvování vstupní instruktáže na pracovišti jsou zaměstnanci zařazeni k praktickému zácviku. U jednoduchých prací (např. administrativa, sklad, úklid) není praktický zácvik potřebný.
  Praktický zácvik a ověření znalostí se vykonává v návaznosti na pracovní zařazení v rozsahu 30 minut nebo dle potřeby.
  Praktický zácvik se ukončuje ověřením teoretických vědomostí (znalostí bezpečnostních pokynů) a praktických dovedností (způsobilost k výkonu profese). Ověření za přítomnosti zaměstnance provádějícího zácvik provádí přímý nadřízený vedoucí zaměstnanec. Podle jeho výsledku přiděluje zaměstnance k samostatné práci.
  Praktický zácvik provádí příslušný vedoucí zaměstnanec nebo jím pověřený mistr.
 • Opakované školení
  Za vykonávání opakovaného školení o BOZP odpovídají přímí nadřízení zaměstnanců a absolvují je povinně všichni zaměstnanci (administrativa, technici, výroba, montáže, sklad…)
  Opakované školení zaměstnanců se provádí ve lhůtách, které stanoví zaměstnavatel.
  Časový rozsah opakovaného školení činí 1 hodinu.
  Opakované školení je prováděno dle osnovy schválené zaměstnavatelem (statutárním zástupcem nebo zplnomocněným zástupcem).
  Opakované školení provádí odborně způsobilá osoba v BOZP (externí bezpečnostní technik), příp. proškolený vedoucí zaměstnanec.
 • Speciální a odborná školení
  Speciální a odborná školení a zkoušky zaměstnanců vybraných dělnických profesí (např. obsluha tlakových nádob stabilních, obsluha plynového zařízení, jeřábníci, vazači, svářeči, topiči, profesní způsobilost řidičů, obsluha manipulačního vozíku, pracovníci s vyšší el. kvalifikací apod.), vyžadující odbornou, příp. zvláštní odbornou způsobilost školitele, se provádí podle zvláštních právních předpisů odbornou firmou.
  Účast zaměstnanců na těchto školeních a zkouškách zajišťuje přímý nadřízený vedoucí zaměstnanec.
  Opakované školení zaměstnanců se provádí ve lhůtách, které stanoví zaměstnavatel, příp. lhůtu určí příslušný školitel.
  Časový rozsah školení a osnovy školení zpracovává příslušný školitel – osoba s odbornou, příp. zvláštní odbornou způsobilostí.
  Absolvování školení a zkoušek předepsaných pro vybrané profese nezbavuje tyto zaměstnance povinnosti zúčastňovat se ostatních forem školení k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
 • Školení vedoucích zaměstnanců
  Školení o předpisech BOZP a ověřování znalostí absolvují nově jmenovaní vedoucí zaměstnanci do 3 měsíců ode dne nástupu o nové funkce. Toto se nevztahuje na vedoucí zaměstnance, kteří stejné školení a ověření znalostí již absolvovali ve své předchozí funkci.
  Opakované školení vedoucích zaměstnanců se provádí ve lhůtách, které stanoví zaměstnavatel.
  Časový rozsah školení vedoucích zaměstnanců činí 2 hodiny.
  Školení vedoucích zaměstnanců je prováděno dle osnovy schválené zaměstnavatelem (statutárním zástupcem nebo zplnomocněným zástupcem).
  Školení vedoucích zaměstnanců provádí odborně způsobilá osoba v BOZP (externí bezpečnostní technik).
 • Mimořádné školení
  Mimořádné školení musí být provedeno:
  při změně pracovních úkolů,
  při zavedení nebo změně pracovních prostředků,
  při zavedení nové technologie nebo změně technologie,
  při výšení úrazovosti a zhoršení bezpečnostní situace na pracovišti,
  při změně situace na pracovišti (např. součinnost dvou organizací, rekonstrukce, opravy atd.),
  před výkonem zvlášť nebezpečných prací.
  Osnovu školení zpracuje školitel před zahájením školení, který také určí časový rozsah školení.
  Mimořádné školení provádí odborně způsobilá osoba v BOZP (externí bezpečnostní technik), příp. proškolený vedoucí zaměstnanec.
 • Poučení po pracovním úrazu
  Všichni zaměstnanci musí být seznámeni s úrazovými ději a opatřeními k pracovním úrazům, které vznikly na pracovištích společnosti (v rámci opakovaného školení o BOZP).
  Zaměstnanci, kteří utrpěli pracovní úraz, musí být při nástupu do práce (po ukončení pracovní neschopnosti) prokazatelně poučeni o příčinách a okolnostech úrazu a toto musí být stvrzeno podpisy zaměstnance a toho, kdo poučení prováděl.
 • Školení zaměstnanců v souběžném nebo vedlejším pracovním poměru
  Vlastní zaměstnanci společnosti, kteří uzavřeli se společností souběžný nebo vedlejší pracovní poměr, musí absolvovat vstupní instruktáž na pracovišti a praktický zácvik na pracovišti, na němž budou práci vykonávat.
  Cizí zaměstnanci, kteří uzavřeli s organizací souběžný nebo vedlejší pracovní poměr, musí absolvovat vstupní školení a dále vstupní instruktáž na pracovišti a praktický zácvik na pracovišti, na němž budou práci vykonávat.
 • Školení brigádníků
  Pro brigádníky a osoby v obdobném pracovním poměru platí stejná pravidla jako pro zaměstnance. Brigádníci musí absolvovat vstupní školení, vstupní instruktáž na pracovišti a případně praktický zácvik.
  Pokud doba od posledního školení, vstupní instruktáže nebo praktického zácviku nepřekročila 6 měsíců a brigádník bude konat stejnou práci na stejném pracovišti, pak se školení, vstupní instruktáž a praktický zácvik nemusí opakovat.
 • Školení studentů
  Pro studenty (učně) na provozní praxi platí stejná pravidla jako pro zaměstnance. Studenti (učni) musí absolvovat vstupní školení, vstupní instruktáž na pracovišti a případně praktický zácvik.
  Po celou dobu trvání praxe musí být zajištěn dozor zkušeným zaměstnancem, tzn. zajištění jeho přítomnosti na daném pracovišti. V případě, že dozírající zaměstnanec vizuálně neobsáhne současně všechna pracovní místa, musí je chodit pravidelně kontrolovat.
 • Školení cizinců
  Pro cizince platí stejná pravidla jako pro zaměstnance. Cizinci musí absolvovat vstupní školení, vstupní instruktáž na pracovišti a případně praktický zácvik.
  Pokud cizinci neovládají český jazyk natolik, aby dostatečně porozuměli obsahu školení, vstupní instruktáže a praktického zácviku, musí být přítomen tlumočník. Stejně tak osnova školení a záznam o školení musí být přeložena do mateřského jazyka cizince.
  Tlumočníka a překlad zajišťuje příslušný vedoucí zaměstnanec.
 • Poučení zaměstnanců jiných organizací
  Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.
  Každý ze zaměstnavatelů je povinen:
  – zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,
  – dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.
  – Zástupce druhé organizace, jejíž pracovníci provádějí práce současně s pracovníky společnosti, musí být písemně informován o povinnostech při zabezpečování BOZP a PO a rizicích prostřednictvím předaného dokumentu Přehled rizik při činnostech společnosti ……… a jejich eliminace a je povinen před zahájením prací s tímto dokumentem prokazatelně seznámit vlastní zaměstnance a zabezpečit plnění stanovených opatření.
 • Bezpečnostní poučení cizích osob
  Bezpečnostní poučení cizích osob, přítomných ve společnosti za účelem krátkodobých návštěv, přejímek, exkurzí, obchodního jednání apod., provádí a zajišťuje zaměstnanec, který vstup do společnosti sjednal, pokud je to v dané budově nezbytné. Jedná se zejména o výrobní provozy.
  Bezpečnostní poučení je provedeno také prostřednictvím bezpečnostních tabulek a informací vyvěšených na viditelných místech.
  Informace o rizicích a bezpečnostních pokynech jsou součástí návštěvního lístku, který předává obsluha vrátnice.
 • Školení o požární ochraně
  Povinnost školení zaměstnanců o požární ochraně (dále jen PO) je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
  Způsob školení a veškeré požadavky s ním související jsou stanoveny v Tématickém plánu a časovém rozvrhu školení, který je uložen v dokumentaci požární ochrany.
  Poznámka: Toto školení podle zákona o požární ochraně se provádí ve firmách, které provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. Zákon o požární ochraně také stanoví požadavky na odbornou způsobilost školitele a lhůty školení. U činností bez zvýšeného požárního nebezpečí postačí školení podle zákoníku práce, tzn. školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, mezi které patří také předpisy o požární ochraně.

Ověřování znalostí a vědomostí
Ověřování a přezkušování znalostí všech druhů školení a instruktáží uvedených v této směrnici se provádí pohovorem, příp. písemným testem (stanoví školitel), kterým si školitel ověří míru osvojení poznatků a vědomostí u školeného zaměstnance. Pokud je zjištěna odpovídající úroveň, hodnotí školitel stupněm „prospěl“. V opačném případě je třeba školení nebo instruktáž opakovat. Způsob ověřování a přezkušování znalostí zaměstnanců vybraných profesí stanoví příslušný školitel odborného školení.

Doklady o školeních a instruktážích
O každém absolvovaném školení, instruktáži, zácviku, poučení a přezkoušení musí být proveden písemný záznam.

Doklad o školení tvoří osnova školení a prezenční listina a musí zde být uvedeno:

-druh školení, instruktáže apod.,
-datum konání,
-osnova, podle které bylo školení prováděno,
-způsob ověření znalostí a jeho výsledek,
-jméno a podpis školených (zkoušených) osob,
-jméno a podpis školitele, způsobilost ke školení.
Za řádné vedení záznamů o školeních, instruktážích apod. zodpovídají všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení.

Záznam o vstupním školení vystaví novému zaměstnanci jemu příslušný vedoucí zaměstnanec. Jeho součástí je také záznam o provedené vstupní instruktáži na pracovišti, příp. o vykonání praktického zácviku.

Máte zájem o naše služby?

Komplexní zabezpečování služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce ve firmách, organizacích, obytných domech, atd.

Poptat služby