Nabízíme zpracování kompletní dokumentace BOZP:

-Provozní bezpečnostní předpisy,

Systém řízení a prevence rizik (rizika),

-Chronologický seznam výkonu činnosti ve společnosti OZO,

-Pracovní řád,

-Kategorizace prací,

-Stanovení a evidence OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky),

-Lékařské prohlídky – smlouva s lékařem, žádost o lékařskou prohlídku, lhůtník lékařských prohlídek,

Školení – vstupní instruktáž, vstupní školení, lhůtník školení,

-Pracovní úrazy – kniha úrazů, záznam o úrazu, záznam o úrazu-hlášení změn, doporučený obsah lékárniček, traumatologický plán, havarijní plán,

-Chemické látky – seznam chemických látek, info:bezpečnostní listy,

-formulář seznámení s návody k obsluze, seznam přístrojů, spotřebičů, strojů

-Lhůtník revizí vybraných zařízení,

-zápis (formulář) o kontrole regálů, žebříků, zařízení a další

-Bezpečnostní pokyny,

-pracovní list pro práce ve výškách,

-Seznam spolupracujících externích firem, Přehled rizik pro externí firmy,

-OS Zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek, záznam o provedení orientační dechové zkoušky,

-seznam prací a pracovišť zakázaným ženám a mladistvým,

-Dopravně provozní řád…

A dále podle pracoviště, pro které je dokumentace BOZP zpracovávána.

 

Nabízíme zpracování kompletní dokumentace PO:

-Začlenění provozované činnosti do požárního nebezpečí,

pokud provoz spadá do zvýšeného požárního nebezpečí

-Stanovení organizace požární ochrany,

-požární řády,

-požární poplachové směrnice,

-požární evakuační plány (grafika, text)

-pokyny pro PPH,

-požární kniha,

-jmenovací dekrety

 

Zpracování dokumentace zdolávání požáru – operativní karta+grafická část (s výpočtem sil a prostředků)

Info:

Operativní karta se zpracovává pro objekty, u kterých jsou složité podmínky pro zdolávání požáru. Rozděluje se na textovou a grafickou část.

Textová část obsahuje charakter objektu, konstrukční zvláštnosti objektu, evakuační cesty, vnitřní rozvod požární vody, popis míst uzávěru plynu, vody, vypnutí elektrické energie, zapojení nouzového osvětlení

Grafická část obsahuje plán objektu, komunikace, hasicí přístroje, hlavní uzávěry vody, plynu, elektriky, zdroje vody, nástupní plochy pro požární techniku.