Otvory, které jsou v konstrukcích ohraničující požární úseky (požární stěny, stropy), musí být zajištěny tak, aby bránily šíření požáru, kouře a umožňovaly bezpečnou evakuaci osob. Proto jsou do otvorů osazovány požární uzávěry, které tyto podmínky dané legislativními předpisy splňují.

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci podle § 2 odst. 4) bodu c) a f) definuje požární uzávěry jako požárně bezpečnostní zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru a pro omezení jeho šíření. Pro tato zařízení je nutno provádět podle vyhlášky o prevenci pravidelné kontroly provozuschopnosti 1x ročně. Podrobnosti o kontrole jsou uvedeny v samostatném článku.

Pro vykonání kontroly je nutno, aby provozovatel zajistil:

  • požárněbezpečnostní řešení objektu,
  • výkresovou dokumentaci požárních uzávěrů s vyznačenými hranicemi požárních úseků,
  • doklady k požárním uzávěrům, které byly předloženy ke kolaudaci objektu,
  • průvodní dokumentaci výrobce,
  • identifikaci výrobce a přesnou adresu montážní organizace.

Samotná kontrola požárního uzávěru zahrnuje:

  • vizuální kontrolu neporušenosti, kompletnosti a funkčnosti,
  • kontrolu označení a neporušenosti požární pásky.

Kontroly vykonává zpravidla odborně způsobilá osoba, stanovenou výrobcem zařízení, pokud je takto vyžadováno v průvodní dokumentaci výrobce. O výsledku kontroly vystaví záznam tzv. doklad o kontrole provozuschopnosti a provede zápis do požární knihy, v případě jejího výskytu.

Vyhláška č. 2012/1999 Sb. stanovuje technické podmínky požární dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří. Tento předpis mj. obsahuje systém jednotného značení požárních dveří ve formátu:

XXXX DD FFF PP

XXXX

EI požární dveře bránící šíření požáru
EW požární dveře omezující šíření požáru
SC kouřotěsné dveře bráníci průniku kouře
EI –SC kouřotěsné požární dveře bránící šíření požáru
EW –SC kouřotěsné požární dveře omezující šíření požáru
DD

15, 30, 45, 60, 90 číselná hodnota dosažené požární odolnosti v minutách
FFF

DP1 konstrukce nezvyšuje intenzitu požáru a obsahuje jen nehořlavé materiály nebo hořlavé materiály bez nosné funkce
DP2 konstrukce v požadovaném čase nezvyšuje intenzitu požáru, může však obsahovat i hořlavé materiály konstrukčně použité tak, že na nich závisí stabilita a únosnost konstrukce, (musí však jít o úplně uzavřené materiály stupně hořlavosti A, B)
DP3 konstrukce v čase požární odolnosti zvyšují intenzitu požáru (zařazují se sem konstrukce, nesplňující požadavky kladené na konstrukce D1, D2 nebo ty, které jsou jen z hořlavých materiálů)
PP

+O součásti konstrukce dveřní sestavy je požární nebo kouřové těsnění

Značení požárních dveří, jejichž nedílnou součástí je funkční vybavení (např. dveřní zavírač), se doplní o písmennou značku C (EI-C nebo EW-C).

Máte zájem o naše služby?

Komplexní zabezpečování služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce ve firmách, organizacích, obytných domech, atd.

Poptat služby