Hasicí zařízení patří mezi tlakové zařízení obsahující hasební látku, které je určeno k hašení malých a začínajících požárů. Tyto zařízení řadíme mezi vyhrazené druhy věcných prostředků požární ochrany.

Kontroly hasicích přístrojů
Podle § 2 odst. (3) písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci jsou hasicí přístroje považovány za vyhrazené druhy věcných prostředků požární ochrany pro omezení šíření požáru. Podle této vyhlášky je nutné provádět na těchto prostředcích pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti. Průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací může stanovit lhůtu kratší.

Dále je nutno provádět periodické zkoušky podle § 9 vyhlášky o požární prevenci, které se stanovují pro:

  • vodní a pěnové hasicí přístroje ve lhůtě 1x za 3 roky,
  • ostatní hasicí přístroje 1x za 5 let.

Osoba provádějící kontrolu, údržbu nebo opravu je povinna vyřadit z provozu hasicí přístroj:
– poškozený, který nelze předepsaným způsobem opravit,
– u něhož nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby,
– starší 20 let nebo CO2 přístroje starší 40 let.

Kontrolu, údržbu a opravu může provádět pouze oprávněná osoba, která opatří hasicí přístroj plombou spouštěcí armatury, trvale čitelným štítkem a v souladu s § 9 odst. (8) vyhlášky č. 246/2001 Sb. vystaví doklad o provedené kontrole, údržbě nebo opravě.

Sankce a pokuty
Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do výše 500 000 Kč právnické osobě nebo podníkající fyzické osobě pokud neudžuje věcné prostředky požární ochrany v provozuschopném stavu.

Obsahem kontroly provozuschopnosti je:
vizuální prohlídka hasicího přístroje,
kontrola tlaku (pro některé hasicí přístroje),
kontrola stavu a průchodnosti hadice s výstřikovou tryskou,
zaplombování pojistky spouště.
Při periodické zkoušce se provádí:
povrchová prohlídka včetně značení,
kontrola vnitřku nádoby,
zkouška pevnosti a těsnosti nádoby,
zkouška těsnosti spuštěcí armatury nebo ventilu,
zkouška pojistného ventilu.

Máte zájem o naše služby?

Komplexní zabezpečování služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce ve firmách, organizacích, obytných domech, atd.

Poptat služby