Vlastníte nebo provozujete objekt, v němž jsou v souladu s legislativou České republiky umístěny požární hydranty, jejichž hlavním úkolem je sloužit jakožto zdroj požární vody? Pak nezapomínejte na jejich pravidelné kontroly.

Revize požárních hydrantů náleží mezi důležité a zákonem dané povinnosti na úseku požární ochrany a prevence.

Co je to požární hydrant a k čemu slouží?
Požární hydrant je nezávislý zdroj vody určený k hašení požáru, avšak pozor, nesmí být použit pro hašení požáru elektrického zařízení – k tomuto účelu slouží speciální práškové hasicí přístroje. Požární hydrant je tedy součástí povinné požární ochrany a náleží k nejdůležitějším prvkům požární prevence a ochrany.

Požární hydrant slouží především k prvotnímu zásahu při požáru před příjezdem profesionálních hasičů a může jej v případě potřeby použít i veřejnost – není tedy určen jen profesionálům. Ovládání požárního hydrantu je velice jednoduché a dle předpisů požární ochrany má být přímo na hydrantu podrobný popis pro jeho použití a ovládání.

Kde se používají požární hydranty?
Požární hydranty obvykle nacházíme v objektech výroby, skladů anebo v komerčních budovách apod., jako jsou například prodejny a obchodní domy, garážové objekty, hotely a ubytovací zařízení, továrny, výrobní haly a sklady, kina a další.

Oprávnění k revizi požárních hydrantů
Revizi požárních hydrantů může provést pouze osoba s platným osvědčením o odborné způsobilosti. Toto osvědčení může v České republice vydávat výhradně Ministerstvo vnitra a stejné ministerstvo může rozhodnout také o odebrání osvědčení.

Revize požárních hydrantů a legislativa
Revize požárních hydrantů je nezbytnou součástí požární ochrany a řídí se vyhláškou číslo 246/2001 Sbírky zákonů a státními normami ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-3. Revize požárních hydrantů je nutno provádět minimálně jednou ročně. Jednou za 5 let se pak provádí natlakování požární hadice na nejvyšší pracovní tlak v souladu se státní normou ČSN EN 671-1.

Aby mohla kontrola proběhnout dle platných pravidel, je třeba, aby odpovědná osoba technikovi poskytla návod výrobce hydrantu a další záznamy o projektu, které znázorňují přesné umístění a technické údaje o zařízení. Technik díky tomu může provést kontrolu shody s návody a příslušnými záznamy.

Při revizi požárních hydrantů provede odborný technik jejich komplexní kontrolu a v případě zjištění závady ji na místě opraví (pokud to její charakter umožňuje) a uvede zařízení do takového stavu, aby byl požární hydrant plně funkční, bezpečný a odpovídal veškerým předpisům.

V případě, že není možné závadu opravit na místě, vydá technik zprávu, v níž závady uvede. Majitel hydrantu má pak za úkol do určité lhůty zajistit odbornou opravu nebo výměnu hydrantu. Poté je třeba revizi opakovat. Pakliže je vše v pořádku, stačí již jen vystavit novou revizní zprávu a hydrant dle platných předpisů zaplombovat a umístit revizní štítek s údaji o proběhlé kontrole.

Máte zájem o naše služby?

Komplexní zabezpečování služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce ve firmách, organizacích, obytných domech, atd.

Poptat služby