Zákoník práce, § 101 odst. 3 stanoví:

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

Zaměstnavatel je povinen:

 • zpracovat písemný dokument – přehled rizik při vykonávaných činnostech a stanovená opatření,
 • zajistit, aby činnosti a práce zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele.

Vedoucí provozovny nebo určený pracovník je povinen (v případě spolupráce více firem):

 • prokazatelně předat jinému zaměstnavateli, příp. jeho zástupci, písemný dokument o rizicích a přijatých opatřeních (tzn. jeden výtisk dokumentu s potvrzením o převzetí je nutno založit),
 • prokazatelně převzít od jiného zaměstnavatele, příp. jeho zástupce, obdobný písemný dokument o rizicích a přijatých opatřeních, která vyplývají z činnosti jiné firmy,
 • dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat své podřízené zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

Dlouhodobá spolupráce s jinými firmami:

 • prokazatelné předání a převzetí dokumentu o rizicích a přijatých opatřeních je vhodné provádět centrálně pro celou společnost (určeným odpovědným pracovníkem), jednorázově (např. při podpisu smlouvy o spolupráci),
 • převzaté dokumenty o rizicích a přijatých opatřeních je vhodné ukládat na intranet společnosti NEBO na sdílený server (s tímto opatřením seznámit zaměstnance.

Bližší požadavky a informace o rizicích a přijatých opatřeních je vhodné stanovit v samostatném dokumentu – Přehled rizik při činnostech společnosti … / v areálu společnosti …, příp. v jiném dokumentu. Zaměstnavatel stanoví zejména:

 • identifikovaná nebezpečí – rizika při spolupráci více zaměstnavatelů (analýza rizik),
 • opatření ke snížení nebezpečí,
 • kontaktní osoby, které je nutno informovat v případě mimořádné události.

Dokument by měl dále obsahovat:

 • informace o předání a převzetí (jméno, datum, podpis zástupců obou firem),
 • dohodu o koordinaci (firma pověření koordinací opatření BOZP a PO, jméno pověřeného pracovníka – koordinátora).

Máte zájem o naše služby?

Komplexní zabezpečování služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce ve firmách, organizacích, obytných domech, atd.

Poptat služby