Legislativní požadavky
O prověrce BOZP se píše v Zákoníku práce, konkrétně v § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb. Citace zní: Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat.

Co je cílem roční prověrky BOZP
Jak už vypovídá název, prověrka BOZP se provádí nejméně 1x ročně. Prověrka by se měla zaměřovat zejména na kontrolu systému BOZP jako celku. Jejím primárním cílem je kontrola dodržování všech povinností a požadavků, jež plynou z právních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jsou definovány v § 349 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce. Součástí prověrky je též kontrola vnitřních předpisů, řízení rizik, pracovnělékařských služeb, ergonomie práce a pracovního prostředí, školení právních předpisů BOZP, ale také například kontrola zajištění bezpečnosti práce s ohledem na stroje, přístroje, zařízení či nářadí, a to na všech pracovištích a provozovnách daného subjektu.

Nepleťte si prověrku s auditem
Zaměstnavatelé a majitelé firem si často pletou pojem “prověrka BOZP” a “audit BOZP”. Pozor na to! Každý z těchto termínů znamená a obnáší něco jiného.

Audit, častěji nazýván jako vstupní audit, je sice také komplexní kontrola stavu BOZP ve firmě, ale na rozdíl od prověrky není stanoven právním předpisem. Samozřejmě, že můžete na internetu v některých článcích najít informaci o tom, že audit BOZP je stanoven v Zákoníku práce 262/2006, konkrétně v § 108, odstavce 5), ale ve většině případů se tak píše právě proto, že si to lidé pletou.

Na audit si firma najme externího specialistu či odborného poradce v otázkách BOZP ještě před samotným zahájením spolupráce. Účelem auditu je, aby odborník na bezpečnost práce zjistil aktuální stav vedení systému BOZP a řízení rizik ve firmě, prostřednictvím kterého pak stanoví podmínky a rozsah další spolupráce.

Co konkrétně prověrka BOZP obsahuje:
Přesný obsah zákonem stanovené prověrky není v žádném předpisu konkretizován, což ale v žádném případě není důvod k tomu, aby byla zanedbána či nijak ošizena.

Základní obsah roční prověrky
Předmětem ročního prověření systému BOZP může být například:

kontrola kvality školení BOZP, PO apod.
kontrola dokumentace BOZP a PO
kontrola dokumentace o zákonných školeních
kontrola správné kategorizace prací
kontrola smluvních závazků týkající se pracovnělékařské péče
kontrola dokladů o zdravotní způsobilosti
kontrola vedení knihy úrazů
kontrola vedení požární knihy
kontrola zařazení do kategorie požárního nebezpečí
kontrola požárního řádu, poplachových směrnic a evakuačního plánu
kontrola plánu první pomoci (traumatologický plán)
kontrola poskytování OOPP (osobní ochranné prostředky)
kontrola provozní dokumentace strojů apod.
kontrola dokladů o revizích hasicích
kontrola dokumentace revizí strojů, přístrojů a zařízení
kontrola evidence a dodržování pracovní doby
kontrola technologických postupů
kontrola místních bezpečnostních předpisů
a další

Máte zájem o naše služby?

Komplexní zabezpečování služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce ve firmách, organizacích, obytných domech, atd.

Poptat služby